Biblioteksystemleverandørene i Norge


Felles lånernummer og lånekort for bibliotekbrukere

 

Innledning

Systemleverandørene satte i 2002 ned en gruppe med oppgave å utrede et sentralt lånerregister for personlige lånere i Norge, samt lage en prototyp på et slikt sentralt register. Gruppen bestod av:

·         Lise Øvereng, Bibliotekservice AS

·         Jon Harald Berge, Bibliotekenes IT-senter

·         Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer AS

·         Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket

Gruppen ble satt ned på bakgrunn av at Systemleverandørene mente at et felles lånerregister ville ha mange fordeler framfor dagens system med et lokalt lånerregister pr bibliotek. Man har også merket en stadig økende etterspørsel etter ”sømløse” løsninger mellom ulike bibliotek i samme region, for eksempel i Østfold, Oppland og Stavanger-området.

Gruppen leverte en foreløpig rapport våren 2003, der en todelt utvikling ble foreslått:

1)      Program og databaseutvikling for å lagre opplysninger om låneren og tildele lånernummer, samt integrasjon mot lokale biblioteksystemer.

2)      Utvikling og produksjon av lånerkort

Systemleverandørgruppa har funnet at det er mulig å skille disse to delene dersom det er ønskelig at de enkelte bibliotek, evt. regioner med bibliotek, beholder kontrollen over strekkodetype og grafisk utforming av lånerkortet. Informasjonen i lånerkortet må da følge en nærmere definert beskrivelse.

Våren 2003 ble det søkt ABM-utvikling om midler til å utvikle et nasjonalt lånerkort for Norge. Prosjektet innebærer at det opprettes et lånerregister i Nasjonalbiblioteket og programvareintegrasjon med de fem dominerende systemene på det norske bibliotekmarkedet; BIBSYS, Bibliofil, Mikromarc, Tidemann og ALEPH.

8. desember 2003 ble det holdt oppstartsmøte i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo, der prosjektets videre framdrift og valg av prosjektleder stod på dagsorden. Kristine Abelsnes og Ove Sundby fra ABM-utvikling orienterte også om premissene for tildeling av prosjektmidler fra ABM-utvikling.

1. februar 2004 ble Øystein Reiersen fra Bibliotekenes IT-senter utnevnt til prosjektleder.

 

Hovedmål

Prosjektet har som hovedmål å utvikle et sentralt lånerregister for personlige lånere i Norge.

 

Delmål

Et slikt sentralt lånerregister skal ha følgende fordeler framfor dagens system med utelukkende lokale lånerregistre:

1.      Lånerne vil på sikt kunne låne i alle bibliotek i hele landet med ett lånernummer.

2.      I et framtidig ”sømløst” bibliotek-Norge vil disse lånernumrene kunne brukes til for eksempel å sende fjernlån direkte til lånerne, uten å gå via lånerens ”hjemmebibliotek”.

3.      Bibliotekene vil til enhver tid kunne ha oppdatert adresseinformasjon om lånerne. Dette sikrer at purrebrev og lignende kommer fram til riktig person og sparer bibliotekene for arbeid med gjenfinning av lånere.

 

Avgrensninger

1.      Det nasjonale lånerregisteret skal ikke fylles initialt, men bygges opp fra grunnen av ved at bibliotekene eksporterer informasjon om lånere som eksplisitt ønsker å være en del av det nasjonale registeret.

2.      Løsningen er bare tenkt å omfatte personlige lånere. Opplysninger om purringer, gebyr, svartelisting osv. skal ikke ligge i det sentrale lånerregisteret.

3.      Det er ikke en del av dette prosjektet å lage en løsning for direkte autentisering og autorisering av sluttbrukere mot registeret., for eksempel for å gi tilgang til elektroniske tjenester. Dette betyr ikke at løsningen ikke senere kan utgjøre basis for tjenester for autentisering og autorisering av sluttbrukere.

 

Prosjektgruppe

Øystein Reiersen fra Bibliotekenes IT-senter er valgt som prosjektleder fra 1. februar 2004.

Prosjektgruppen består av følgende deltagere:

Deltager

Representerer

 

 

Øystein Reiersen

Prosjektleder

Torstein Tjelta

Nasjonalbiblioteket

Erling Fossan

BIBSYS

Tore Morkemo

Bibliofil

Jon Harald Berge

Mikromarc

Thomas P. Strandos

Tidemann

David Massey

ALEPH

 

 

Styringsgruppe

Systemleverandørene og ABM-utvikling har oppnevnt en styringsgruppe med følgende medlemmer:

Representant

Arbeidssted

 

 

Ove Sundby

ABM-utvikling

Unni Knutsen

Nasjonalbiblioteket

Siri Hov Eggen

Akershus fylkeskommune

 

Referansegruppe

 

Referansegruppa er satt sammen av bibliotek som deltar i prosjektene ”Biblioteket Østfold” og ” Sømløst bibliotek – region Oppland”. Vi regner med at resultatet av prosjektet vil være særlig relevant i forbindelse med disse prosjektene. Referansegruppa vil bli benyttet både til å verifisere nytten av – og innretningen til – prosjektet, samt til testing av løsningen som utvikles.

 

Representant

Representerer

System

 

 

 

 

Østfold

 

Anne Berit Brandvold

Biblioteket Østfold

 

Hilde Garfelt

Fredrikstad bibliotek

Tidemann

Torhild Larsen

Høgskolen i Østfold

BIBSYS

Eirik Juel

Spydeberg bibliotek

Mikromarc

Guttorm Fremstad

Moss bibliotek

Bibliofil

 

 

 

 

Oppland

 

Pål Mjørlund

Sømløst bibliotek – region Oppland

 

Sigrid K. Nesland

Sømløst bibliotek – region Oppland

 

Ann Katrin Yri

Gjøvik bibliotek

ALEPH

Inger Johanne Dæhlen

Høgskolen i Gjøvik

BIBSYS

Elisabeth Lund

Vestre Toten folkebibliotek

Bibliofil

Hanne Gihleengen

Østre Toten folkebibliotek

Bibliofil

Ole Martin Loeng

Søndre Land folkebibliotek

Mikromarc

Fride Aase

Nordre Land folkebibliotek

Mikromarc

 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektleder tar sikte på å få vedtatt en prosjektbeskrivelse i løpet av mars etter at prosjektgruppa og referansegruppa har hatt et fellesmøte. Prosjektbeskrivelsen vil bli publisert på hjemmesidene til Systemleverandørene når den er vedtatt.

 

Økonomi

ABM-utvikling har bevilget kr 1.450.000,- til prosjektet innenfor programmet Norsk digitalt bibliotek. I tillegg til prosjektmidlene fra ABM-utvikling, finansieres prosjektet av egeninnsats fra systemleverandørene.

 

Tidsplan

Prosjektet har en varighet på ett år. Endelig aktivitets- og tidsplan blir en del av prosjektbeskrivelsen.

 

 

Sist endret av Øystein Reiersen 2/3 2004