Referat fra Systemleverandørmøte den 27. mars 2008


Tid:
2008-03-27, kl 10.00 ­ 15.00
Sted: ABM-utvikling

Tilstede
Bibits: Øystein Reiersen og Tom André Øverland
Biblioteksystemer: Tore Morkemo
Bibliotekservice: Thomas Strandos
BIBSYS: Jan Erik Kofoed
Reindex: Runar Eggen
Nasjonalbiblioteket: Torstein Tjelta
ABM-utvikling: Oddrun Ohren og Jens Vindvad

Møteleder: Jan Erik Kofoed
Referent: Jens Vindvad

Saksliste

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte.
2. Statusrunde.
3. ABM-utvikling og statistikk
4. Kryptering i FLR
5. FEIDE og Lånekort
6. Lånerinitiert innlån
7. Status for tilpasning til Marc21
8. Tekniske forutsetninger for «Felles søke- og lånetjeneste»
9. Eventuelt

Sak 0: Saksliste/dagsorden
Forslag til saksliste/dagsorden ble godkjent.

Sak 1: Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte.
Referatet fra forrige møte ble godkjemt.

Sak 2: Statusrunde.
Bibliotekservice (Thomas): Intet spesielt nytt å berette.
Reindex (Runar): Går i retning digitalt bibliotek. Har kunde som skal ha fulltekst innhold dvs.
Content Management System (CMS). Skal i denne sammenheng integrere søk i innhold.

Nasjonalbiblioteket (Torstein): Base bibliotek (Kari) skal fortsette ut året. Ny versjon av base
bibliotek skal settes i drift med henting av poster.
Bibits (Tom André): Har arbeidet med WEB-baserte NILL bestillinger.
Biblioteksystemer (Tore): Har arbeidet med WEB-basert låner initiert innlån.
BIBSYS (Jan Erik): Har implementert OPEN URL, og Beta versjon av SRU/SRW. Har også sett
på bruken og av Dublin Core og gjennomføring av behovs analyse. Trondheimsbilder
(http://www.trondheimsbilder.no) som har materiale fra arkiv, bibliotek og museum bruker
SRU/SRW. BIBSYS ønsker å se dette i sammenheng med arbeidet i NorZig.

Sak 3: ABM-utvikling og statistikk
Denne saken omhandler to forskjellige forhold:
I) Bibliotekstatistikk og forhold til ABM-utvikling i denne sammenhengen.
II) Hvordan skal systemleverandørene forholde seg til henvendelser om å delta i referansegrupper
og arbeidsgrupper og representere systemleverandørene.

I) Biblitekstatistikk og forhold til ABM-utvikling.
Dette er en oppfølgningssak fra forrige møte. Etter forrige møte har det vært et eget møte mellom
systemleverandørmøte og ABM-utvikling hvor denne saken var på dagsorden. Saken er således
utkvittert.

II Hvordan skal systemleverandørene forholde seg til henvendelser om å delta i
referansegrupper og arbeidsgrupper og representere systemleverandørene.
Utgangspunkt for denne saken er en E-post invitasjon fra Kari Bjørklid om deltakelse fra
systemlevereandørene i et utvalg. I utgangspunktet er systemleverandørene skeptiske til å delta i
referansegrupper og utvalg hvor en representerer systemleverandørgruppa som helhet. Samtidig
ønsker en i så stor grad som mulig samordnet opptreden. Det var enighet om at en må vurdere hver
enkelt invitasjon for seg og ta en runde på dem etterhvert som de kommer inn. Det var videre
enighet om at ønsker om f.eks. nye tjenester og ny funksjonalitet samt bibliotekenes kontakt må
rettes/gå til en enkelte systemleverandør som faktisk konkurrerer i et marked.

Sak 4: Kryptering i FLR
Dette er en oppfølgningssak fra forrige møte.

Tom André har laget en prosjketplan. Personen NN hos BIBSYS skal være Gunvald Strømme.

Kommunikasjonsprotokoller (f.eks. HTTPS) skal baseres på SSL teknologi.

Fødselsnummer skal brukes som nøkkel ved oppslag.

Pinkode som brukes skal være enveis kryptert og en ser her for seg bruk av Blowfish (cipher).

Fødselsnummeret skal være kryptert på server og i klar tekst på klient.

Pinkode skal lagres kryptert på server.

Det ble satt opp følgende tidsplan for arbeidet framover.

Innspill fra systemleverandørene 2008-05-25.

Oppatert prosjketplan ferdig 2008-06-13.

Kostnader skal estimeres og saken tas opp på neste systemleverandørmøte.

Sak 5: FEIDE og Lånekort
Feide er et Uninett prosjekt som driftes av Universitetet i Oslo, Ingrid Melve er prosjektleder. Feide
er i dag begrenset til undervisningssektoren. Det er også andre eID leverandører på markedet.
Bruk av Feide:

Feide er således i dag ikke en løsning som kan brukes av alle, men kan være et reellt alternativ på
sikt. For systemleverandørene vil det antagelig være en fordel om Feide fikk større utbredelse.

Sak 6: Lånerinitiert innlån
Det er laget en ny versjon (1.3) av NILL, som har et eget tillegg for lånerinitiert innlån.
Biblioteksystemer og bibliotekservice er klare til å ta i bruk låner initiert innlån.
Det anbefales at en går over til å bruke NILL-DTD versjon 1.3 fra 2008-07-01.

UTF-8 i NILL meldinger
Bruk av UTF-8 i NILL meldinger tas opp på neste møte.

Sak 7: Status for tilpasning til Marc21
Bruk av Marc21 har vært diskutert på både Korgdagene og på biblioteksmøte.

Biblioteksystemene ønsker ikke å bruke Marc21 som internt registrerings-/lagringsformat nå. Fokus
skal ikke være på internt lagringsformant, men på utvekslingsformatet. Bruk av Marc21 medfører
tap av data.

En ser ønsket om å kunne bruke Marc21 for utveksling av data. Marc21 kan brukes til utveksling av
data (poster) da med tap av data. En vei framover kan være å ha mulighet til å utveksle data i begge
formatene Normarc og Marc21. En annen mulig løsning kan være å bruke Marc21 med vedlegg
(attachment).

Systemleverandørene vil helst ha et utvekslingsformat med null tap av data.

Kontakt med katalogkomiteen er ønskelig i dette spørsmålet.

Det tas kontakt med katalogkomiteen Jan Erik lager utkast til brev.

Sak 8: Tekniske forutsetninger for «Felles søke- og lånetjeneste»
Torstein Tjelta (Nasjonalbibliotekt) hadde før møtet sendt ut Tekniske forutsetninger for «Felles
søke- og lånetjenester». Notatet ble gjennomgått og kommentert. Flere av punktene i dette notatet er allerede behandlet i sakene ovenfor. Dette gjelder tilgangskontroll, bestillinger og metadataformater for innhøsting/utveksling. I tillegg var det enighet om å anbefale at alle XML-baserte transportformater bør benytte UTF-8.

Sak 9: Eventuelt
Ingen saker under eventuelt
Neste møte 10. september 2008 hos Nasjonalbiblioteket.