Møte i Biblioteksystemleverandørene

Tirsdag 9/10 - 2007, 11:00 - 16:00 hos BIBSYS i Trondheim.

Tilstede:

Møteleder: Jan Erik Kofoed
Referent: Gunvald Strømme

Sak 1: Gjennomgang og godkjenning av referat fra 24. april 2007, Larvik.

 Referatet er godkjent 

Sak 2: Statusrunde.

De enkelte systemleverandørene forteller nyheter de gjerne vil dele.

ABM-utvikling skal omorganiseres fra nyttår.

Bibits AS - Mikromarc, Bibits AS - Aleph, Bibliotek-Systemer AS - Bibliofil og Bibliotekservice AS - Tidemann har implementert OpenURL spesifikasjonene fra Ønskebok (se sak 5 og 7)

Bibliotek-Systemer AS - Bibliofil arbeider med webservice for eksterne bibliotek

Bibits AS - Aleph har begynt å se på utlånsstatus i z39.50

Bibliotekservice AS - Tidemann har utviklet ferdig en NILL modul som snart er klar for bruk.

BIBSYS har satt i drift BIBSYS Brage, et institusjonelt arkiv for ca 30 institusjoner. Det arbeides med en tettere integrasjon mellom BIBSYS Brage og ForskDok. BIBSYS Nettportal er fortsatt under utvikling. Har ikke implementert OpenURL for Ønskebok, men er positiv til innføring av den enkle varianten.

Nasjonalbiblioteket arbeider med fellesløsninger for dataoverføring v.h.a. OAI e.l. for høsting/utveksling av metadata. Dette vil også angå systemleverandørene.

Sak 3: ABM-utvikling og statistikk.

Gjennomgang og diskusjon av svar fra ABM-utvikling. Skal vi sende kommentarer tilbake?

Jens orienterte om det som skjedde ifbm. innføringen av nytt system for bibliotekstatistikk.

Systemleverandørene er enige om at endringer i innrapporteringen som vil kreve endringer i biblioteksystemene, må varsles god tid i forveien og senest 15. oktober året før innrapporteringen skal skje. Det må imidlertid skilles mellom endringer som gjelder nye beregningsmåter ut fra eksisterende data og endringer som også krever registrering og akkumulering av nye data som tidligere ikke er registrert. For sistnevnte type endringer er 15. oktober for kort frist. Det kan derfor være behov for to typer tidsfrister.

ABM-utvikling ønsker i utgangspunktet å varsle ett år i forveien om endringer som krever endringer hos systemleverandørene, men kan ikke garantere dette, da de kan få innspill om endringer fra eksterne aktører (departement). 

Det ble til slutt enighet om at BIBSYS snarest lager utkast til tilsvar og beskriver kjernepunktene sett fra systemleverandørenes side. Etter at tilsvaret er godkjent av systemleverandørene, sendes det til ABM-utvikling for behandling

.

Sak 4: Kryptering i FLR.

Oppfølging fra forrige møte. Øystein og Harald har laget en utredning

Alle var enige i at en kan bruke Blowfish-algoritmen for kryptering.

Det kan være forskjellige krypteringsnøkler for fødselsnummer og PIN-kode.

Ved datautveksling utveksles ukrypterte verdier via en sikker overføring.

PIN-koden kan krypteres enveis og lagres kryptert i databasene. Sjekk av PIN-kode skjer da ved at koden krypteres og sjekkes mot databasen.

Det må utarbeides rutiner for utveksling av krypteringsnøkler.

Gjenstående arbeid kan deles inn i to punkter:

  1. Endring i sentral database
  2. Endring i de enkelte systemene

Det gjenstår ca 60 000 kr i midler bevilget fra ABM, men det trengs sannsynligvis mer for å få realisert begge punktene. Systemleverandørene ble derfor enige i å sette ned en arbeidsgruppe med en deltaker fra hver systemleverandør. Arbeidsgruppen utreder videre planer og sender inn en søknad om mer midler til ABM innen søknadsfristen neste år (15. oktober 2008). En representant fra Bibits tar ledervervet i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa lager ferdig en prosjektplan i rimelig tid før neste møte mellom systemleverandørene.

Arbeidsgruppa består av:

Sak 5: OpenURL som søkeprotokoll.

Henvendelsen fra ABM-utvikling om implementasjon av OpenURL for Ønskebok og "Fellessøk" ("Søk i Norgesbiblioteket") kan tolkes som at OpenURL ønskes brukt som søkeprotokoll. NorZig har sendt en uttalelse til ABM-utvikling. Har systemleverandørene noen synspunkter på dette og bør vi også sende en uttalelse?

ABM-utvikling har valgt en løsning med OpenURL fordi den dekker behovet på kort sikt og raskt kan implementeres. Dette betyr ikke nødvendigvis at OpenURL er en egnet løsning på lengre sikt hvis andre behov skulle oppstå.

For Ønskebok er behovet bak tjenesten ikke en treffliste, men å finne ut hvem som har boka og hvordan den kan lånes. Dette dreier seg som regel om skjønnlitteratur med få utgaver. Tjenesten ble lansert 26. september i år og er godt mottatt.

Implementasjonen av OpenURL er på plass i systemene Mikromarc, Aleph, Bibliofil og Tidemann.

Etter en kort diskusjon var det enighet blant systemleverandørene om at de er fornøyd med spesifikasjonen og implementasjonen av OpenURL, men samtidig presiseres det at dette dreier seg om en noe utradisjonell, men kreativ bruk av OpenURL.

 

Sak 6: Lånerinitiert innlån (LII)

Biblioteksystemer ønsker at systemleverandørene vedtar protokollen for LII, slik at de enkelte leverandørene kan starte med implementasjonen når de ønsker.

Tore orienterte om at Bibliofil har store regioner med mye innlån og av den grunn akter å implementere LII. De har allerede implementert den delen som varsler det opprinnelige eierbiblioteket. Hvis NILL protokollen skal benyttes, kan den brukes som den er, men det må tas med et attributt som indikerer at det dreier seg om LII (og ikke vanlig innlån). I tillegg må det innføres et krav om at lånernummeret alltid skal være utfyllt ved LII.

I den rapporten som er laget, står de tekniske poengene noe spredt. Det var derfor enighet om at Tore lager en konkret beskrivelse av de endringene som må innføres i NILL og sender denne ut til systemleverandørene som gis en 2 ukers frist fra den er mottatt til å godkjenne endringene.

 

Sak 7: Ønskebok

Oppfølging fra forrige møte. ABM-utvikling bør stille innholdet i Ønskebok tilgjengelig for biblioteksystemleverandørene på samme måte som disse stiller seg åpne for søk fra Ønskebok. Hva mener ABM-utvikling?

Jens orienterte om at ABM-utvikling har fokus på open source og at de i prinsippet er positive til forslaget. Imidlertid er Ønskebok et prosjekt som ikke blir finansiert for all framtid (max. 5 år) og dataene som blir lagt inn i Ønskebok har i utgangspunktet kun ABM-utvikling rettigheter til. Det er ikke inngått noen avtale mellom ABM-utvikling og avtalepartneren bak den engelske utgaven, Whichbook (Opening the Book Ltd.) om distribusjon av dataene til tredjepart. ABM-utvikling eier dataene og kan kreve dataene utlevert, men videre distribusjon må diskuteres.

Adgangen til dataene dreier seg ikke om en lisens, Whichbook i England leverer dette som en tjeneste til ABM. ABM er interessert i å utvikle denne tjenesten videre i samarbeid med systemleverandørene.

Jan Erik poengterte at systemleverandørene er interesserte i den samlingen Ønskebok representerer fordi det dreier seg om en spesielt utvalgt type litteratur. 

 

Sak 8: Status for Marc21-arbeidet i Nasjonalbiblioteket

Torstein orienterte om følgende:

Øystein ønsket at NB også behandler autoritetesformatet. NB har indirekte gjort det ifbm. at FRAD er diskutert internt.

Systemleverandørene ønsker konverteringsverktøy (MarcKonv - Mikael Preninger, HIO)

Katalogkomiteen ønsker innspill fra systemleverandørene og vil invitere systemleverandørene til et drøftingsmøte i løpet av høsten 2008.

De systemleverandørene som ønsker det, må gis anledning til å studere det konverteringsarbeidet som er gjort.

 

Sak 9: Status for viktige prosjekter ved ABM-utvikling

a. Verktøy for emneportaler.
b. Nasjonalt fellessøk.

a)

Dette er et prosjekt som Deichmannske kjører med støtte fra ABM. Det er valgt leverandør og informasjon vil komme på ABM-utviklings nettsider og Biblioteknorge så snart kontrakten med leverandøren er signert. Dette har tatt lengre tid enn planlagt, ferdigstillelse vil skje en gang mellom årsskiftet 07/08 og våren 08. Verktøyet baserer seg på SRU, støtte for SRW er ikke utviklet foreløpig.

b)

Det er valgt leverandør. Det vil være et ferdig resultat før jul (Intellisearch). Løsning for høsting av data er bestemt. Det vil ikke dreie seg bare om bibliografiske data, men også andre typer metadata, f.eks. data fra arkiv. 

 

10. Eventuelt:

1) Status for lånekortet

Fellesbiblioteket Drammen (FD) må ta ev. spørsmål opp med de aktuelle systemleverandørene.

FD savner en tjeneste som gjør det enklere å få ut alle opplysninger om lånere med flere lånekort og lurer på om en slik tjeneste kan legges under "Min side"

Lånerne kan ha 2 nasjonale kort og/eller ikke være klar over at de har en eller flere låntakerid.

Høgskolen i Oslo (HIO) følger ikke standarden for felles lånekort. De har feil plassering av strekkode og tar i bruk lånekortet uten å registrere låntakernummer i FLR. BIBSYS tar kontakt med HIO og varsler fra om at de må følge standarden.

2) Henvendelse fra DANTEK

Epost referert fra Ole Sloth Carlsen i DANTEK til Line Silsand i Biblioteksentralen. Gjaldt Felles lånekort. Øystein har svart og bedt DANTEK evt. vurdere medlemsskap i Biblioteksystemleverandørene siden DANTEK er leverandør på det norske markedet. DANTEK er bedt om å kontakte sekretariatet. Slik henvendelse er foreløpig ikke mottatt.

3) Neste møte

 Neste møte torsdag 27. mars 2008 fra kl 10.00 - 15.00 hos ABM-utvikling i Oslo