Biblioteksystemleverandørene, møte

Onsdag 15/9 - 2010 hos BIBSYS i Trondheim.

Tilstede:

Forfall: Bibliotekservice As og Reindex.

Møteleder: Jan Erik Kofoed

Referent: Gunvald Strømme

Sak 1: Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte.

Kommentarer

Forrige referat er godkjent.

Sak 2: Statusrunde.

Nasjonalbiblioteket (delvis på vegne av ABM-utvikling):

Bibliotekavdelingen innenfor ABM ble formelt overflyttet til NB 1. juli. En er nå i gang med en strategiprosess for å integrere disse oppgavene i NBs øvrige oppgaver.
ABM-utvikling blir lagt ned 1/1-11.

Arbeidet med Biblioteksøk fortsetter.
Arbeidet med Nasjonalt Autoritetsregister i 2010 har som målsetning å ha på plass en tjeneste som gjør at NB kan oppgradere og registrere autoritetsposter direkte i BIBSYS og at autoritetene skal være søkbare.
Samisk bibliografi flyttes fra eksisterende system til BIBSYS Bibliotekbase i nærmeste framtid og all nyregistrering skjer direkte i BIBSYS Biblioteksystem.
NorBok er neste Nasjonalbibliografi som skal overføres til BIBSYS Bibliotekbase.

Det er nylig ansatt en redaktør som har startet opp arbeidet med WebDewey. Blant oppgavene kan nevnes å ha kontakt med bibliotekmiljøene, samt kontakt med OCLC med tanke på lisenser.

Bibits:

Mikromarc 3 har fjernlånsmodul med NILL-kvittering på plass.
Neste år planlegges støtte for SRU.
OAI-PMH skal støttes, men ingen konkrete planer om når dette vil skje.
Aleph har i siste versjon støtte for SRU og OAI-PMH, men kundene må kjøpe OAI-server som en separat modul.

Bibliotek-Systemer As:

Det arbeides med SRU-server og RFID-løsninger, bl.a. RFID-automater på Deichmanske.
Ut over arbeidet med nye versjoner av Mappa mi og Websøk, er det for tiden ingen større endringer på gang.

BIBSYS

OCLC er valgt som leverandør for nytt biblioteksystem.
Fullverdig SRU-tjeneste settes i drift 21. september.
Det er utviklet tesaurusstøtte i BIBSYS Ask2 (samarbeidsprosjekt med UBO).
Løsninger for Nasjonalt autoritetsregister utvikles i samarbeid med NB.
OAI-serveren vil bli oppdatert i løpet av høsten.
Det arbeides med høsting av metadata fra åpne publiseringsarkiv til Bibliotekbasen.

Sak 3. Biblioteksøk (Nasjonalbiblioteket)

Det er ikke skjedd større endringer siden Biblioteksøk ble presentert under årets Bibliotekmøte på Hamar. I løpet av den nærmeste framtid lanseres en blogg knyttet til Biblioteksøk.
I løpet av høsten vil det bli arbeidet med problemstillinger rundt innhøsting og de-duplisering av bibliografiske poster, samt et nytt bestillingssystem.
NB ønsker å starte innhøsting av data v.hj.a OAI, både retrospektivt og for ny tilvekst.
Målsetning er å kunne fase ut Samkatalogen i løpet av 2010.

Det er ikke tidsbestemt når NB kan ha OAI/SRU-tjeneste klar for høsting/søking av innsamlede metadata.

Det ble enighet om at BIBSYS skriver en søknad til NB om prosjektmidler for å finansiere innføring av OAI-tjenester hos de andre systemleverandørene.
NB undersøker vilkårene rundt en slik støtte. Søknadfristen er 1. november.

Sak 4. Databehandleravtale (BIBSYS og Bibliotek-Systemer)

BIBSYS har laget et utkast til databehandleravtale med egne kunder. Denne stilles til rådighet som mal for de andre systemleverandørene.

I og med at bruken av Nasjonalt Lånekort innebærer at låntakerdata utveksles mellom de enkelte systemene og Nasjonalt låneregister, må det opprettes en hovedavtale mellom systemleverandøren og kunden og en sekundæravtale mellom systemleverandøren og Nasjonalt låneregister.
Avtalen mellom systemleverandøren og Nasjonalt låneregister utarbeides av Bibliotek-Systemer As og ventes ferdig i løpet av høsten.

Sak 5. Cappelen Damm og tilgang til NLR (Bibliotek-Systemer)

Dette gjelder utlån av e-bøker ved Drammensbiblioteket.
Den opprinnelige forespørselen gjaldt tilgang til låntakerdata, noe som alle systemleverandørene var negative til. Forespørselen er senere endret til å be om autentisering av låntakere for å kunne vite i hvilke bibliotek låntakeren har rett til å låne.

Etter en kort diskusjon ble det konkludert med at det sendes en tilbakemelding til Drammensbiblioteket/Cappelen Damm hvor det bes om en bekreftelse på at det er snakk om en autentisering av låntakere og ikke tilgang til låntakerdata. I tillegg ber systemleverandørene om at prosjektleder avklarer med Datatilsynet om en slik autentisering er i orden innenfor rammene til dagens ordning ved Drammensbiblioteket. Utlånsdata må også gjøres tilgjengelig for de enkelte bibliotek for å kunne føre utlånsstatistikk.
Hilde lager et utkast til en slik tilbakemelding.

Sak 6. Eksport fra base bibliotek (Nasjonalbiblioteket)

Dagens opplegg for eksport av data til de andre systemene må fases ut til fordel for den nye tjenesten som er satt i drift. Format og beskyttelse av sensitive data må imidlertid avklares.
På spørsmål om tilgang til sensitive data skal gis på grunnlag av IP-adresser eller brukernavn/passord, var det enighet om at brukernavn/passord er å foretrekke.

Dataene leveres i xml. Det var enighet om at adresseopplysninger kan leveres fritt, men at sensitive opplysninger knyttet til fjernlån må begrenses til de som har brukernavn og passord.
Alle må ta i bruk den nye tjenesten innen den gamle tjenesten fases ut 2. mai 2011.

Sak 7. Avlevering av statistikk (Nasjonalbiblioteket)

Det blir foreløpig ingen ny løsning der statistikken kan avleveres som en xml-fil.

I og med at ABM-utvikling legges ned 1/1-2011, vil NB stå for innsamlingen av statistikken fra og med 2010. Det praktiske rundt denne innsamlingen er ennå ikke avklart, men det synes klart at det ikke vil skje noen dramatiske endringer i år.

Sak 8. Lånerinitiert innlån i lys av Norgeslånet (BIBSYS)

I BIBSYS blir ikke lånerinitierte innlån (fjernlån) registrert i systemet. Dermed må biblioteket registrere videre utlån til låntaker manuelt. Det er bare i Bibliofil at låneren selv kan bestille lån.

BIBSYS: Hvordan kommer BIBSYS-bibliotek med på lista over tilgjengelige bibliotek?
Låneren kan velge alle folkebibliotek og de BIBSYS-bibliotekene som er tilknyttet låneren.

BIBSYS: Folkebibliotekene er gjensidig hentebibliotek for hverandre - er det inngått noen avtale om dette og burde en tilsvarende avtale være inngått mellom folkebibliotekene og BIBSYS?

I BIBSYS registreres ikke lånerinitiert innlån. NILL inneholder både flagging om at lånet er lånerinitiert og info om i hvilket bibliotek lånet er registrert (biblioteknummer), samt aktuell katalogpost og nasjonalt lånernr. NILL protokollen er dermed tilstrekkelig for at BIBSYS skal kunne generere en fjernlånsbestilling.

BIBSYS ser på hvordan dette skal løses i praksis og sender informasjon til BIBSYS-bibliotekene der det også framgår at BIBSYS-bibliotekene blir hentebibliotek for folkebibliotekene.

Sak 9. Eventuelt

Bibliotek-Systemer As ønsket å få en orientering om hva som ble gjort for å støtte konvertering mellom NORMARC og MARC21.

NB arbeider med dette og mye arbeid er utført for å utarbeide konverteringstabeller, men det gjenstår en god del for å lage konverteringsregler. NB regner med at en kan bruke en del programvare som alt er utviklet til dette formålet.
Aktuelle kandidater er USEMARCON og MARCconv.
BIBSYS kan stille til rådighet regelsett som blir brukt i konverteringen mellom BIBSYS-MARC og MARC21. Dette kan inngå som en del av det pågående samarbeidet mellom BIBSYS og NB.


Møtet avsluttet kl 14.30

 

Neste møte: Tirsdag 5. april 2011, hos Nasjonalbiblioteket i Oslo