Referat fra Biblioteksystemleverandørmøte 18.3.2009, kl. 10-15

Sted:
Bibits
Tilstede:
Bibits: Vigdis Holtmann, Svein Halvorsen, Øystein Reiersen
Biblioteksystemer: Tore Morkemo
BIBSYS: Jan Erik Kofoed
Nasjonalbiblioteket: Torstein Tjelta, Nina Berve
ABM-utvikling: Oddrun Ohren
Forfall:
Bibliotekservice: Thomas Strandos
Reindex: Runar Eggen
Møteleder:
Tore Morkemo
Referent:
Øystein Reiersen

Sak 0: Referent

Øystein Reiersen ble valgt til referent

Sak 1: Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet (http://www.biblev.no/Referat_10092008.html) ble godkjent.

Sak 2: Statusrunde

Bibsys har nylig gjennomført en behovsanalyse for å avdekke kundenes strategiske
behov. Analysen konkluderte med at kundene ønsker et nytt system, primært et
kommersielt system. Bibsys er i ferd med å starte en anskaffelsprosess med en "Call for
Interest" for å kartlegge samarbeidsmodeller. Bibsys ser for seg en modulbasert modell
der deler av dagens system kan videreføres, blant annet utvikles det nå en ny web-basert
katalogklient. Planen er nå at det skal foreligge kontrakt(er) i slutten av 2010, og at
implementering kan starte i 2011.

I Nasjonalbiblioteket opptar prosjektet Bokhylla mye IKT-ressurser. Bokhylla er et
prøveprosjekt for NB digital, og inkluderer mye materiale med rettighetsproblematikk.
Bokhylla skal tilgjengeliggjøre at materiale fra 1790-årene, 1890-årene og 1990-årene
digitalt. Opphavsrettsbeskyttet materiale skal bli gratis tilgjengelig for brukere i Norge, men
ikke nedlastbart. Prosjektet starter våren 2009 og skal være ferdig i løpet av året. Ellers er
det besluttet at det skal lages en API mot NB-digital som kan brukes av for eksempel
Biblioteksøk og Biblioteksystemleverandørene. Et annet viktig prosjekt i NB er WebDewey

der det også er meningen å åpne for integrasjon med biblioteksystemene. NB har også
inngått en avtale med BS om kjøp av katalogposter til Nasjonalbibliografien.

ALEPH har hatt en stillingsvakanse etter David, noe som har begrenset
utviklingskapasiteten i en periode. Svein Halvorsen har nå overtatt Davids ansvarsområde.
I ALEPH-avdelingen er mye av arbeidet nå konsentrert rundt konvertering av 40
grunnskoler i Kristiansand til felles database med folkebiblioteket. Dette er en del av et
større regionalt prosjekt, Knutepunkt Sør. Ellers har man en prosess gående for å
konvertere eksisterende kunder fra ALEPH versjon 16 til ALEPH versjon 18. For ALEPH
planlegges et prosjekt tilknyttet Lånerinitiert innlån/Norgeslån annet halvår 2009.

ABM-utvikling: Drift av Ønskebok har vært ute på anbud, og valget falt på Aust-Agder
Bibliotek- og kulturformidling. Forhandlinger om betingelser o.a. startes med det første.
Biblioteksøk står på årsplanen, men har kommet i skyggen av Bokhylla-prosjektet i NB.
Det er planlagt en versjon av ABM-Søk i lopet av høsten 2009. Ellers er ABM-utvikling
involvert i SUBLIMA-prosjektet sammen med Deichmanske bibliotek og UBO Medisinsk og
helsefaglig bibliotek. Softwarefirmaet Computas utvikler systemet. SUBLIMA er et Open
Source emneportalverktøy og Detektor og SMIL skal migreres til SUBLIMA. Ellers har
ABM-utvikling tatt initiativ til en juridisk utredning om eierskap til katalogposter. Denne er
tilgjengelig i elektronisk form og skal også trykkes. ABM-utvikling venter også i spenning
på Stortingsmelding om bibliotek som kommer våren 2009.

Bibliotek-Systemer jobber mye med forbedringer av Samsøk og Norgeslån, samt
integrasjon av websøk mot portaler og portalverktøy (Joomla). Det jobbes også mye med
depotløsning.

Mikromarc har stort fokus på Mikromarc 3. Det skal leveres fjernlånsmodul og
innkjøpsmodul fra 4. kvartal i år. Nå i vår arbeides det med støtte for Lånerinitiert
innlån/Norgeslån. Mikromarc 2 vil få begrenset støtte for LII.

Sak 3: Marc21, forslag til utveksling av bibliografiske data

Jan Erik gikk gjennom et forslag han, Nina Berve og Frank Berg Haugen ved
Nasjonalbiblioteket hadde laget. Se http://kofoed.no/marc21/

Forslaget gir et XML-basert utvekslingsformat som bygger på MARC21, ivaretar viktige
standardiseringsbehov, dekker særnorske behov og er tapsfritt.

I diskusjonen kom det fram at forslaget innebærer at et nasjonalt tillegg må vedlikeholdes
uansett hvilken løsning som velges. Forslaget vil også innebære betydelige
utviklingskostnader, som lett kan overstige nytten. Det er også tvil om hvordan en
overgang til formatet håndteres i forhold til standard z39.50-verktøy.

Det ble enighet om følgende anbefaling:
1) Biblioteksystemleverandørene anbefaler at alle systemer støtter import og eksport
av ren MARC21 til og fra utlandet og utenlandske verktøy.
2) Biblioteksystemleverandørene anbefaler at Nasjonalbiblioteket og DNK fortsatt
vedlikeholder NORMARC, og at NORMARC inntil videre benyttes til import og
eksport mellom biblioteksystemer på det norske markedet.
3) Biblioteksystemleverandørene anbefaler at det spesifiseres en XML-versjon av
NORMARC basert på MarcXchange.

4) Biblioteksystemleverandørene anbefaler at NB lager et filter og en API til og fra
NORMARC og ren MARC21.
5) Tillatte tegnsett for NORMARC bør være ISO-8859 latin 1 og UNICODE serialisert
som UTF-8.

Tore formulerer et brev til Nasjonalbiblioteket/DNK med disse anbefalingene før møte i
DNK 1. april. DNK bør ha brevet senest 30. mars.

Sak 4: Kryptering i Nasjonalt lånekort

Tore Morkemo ble utpekt som prosjektleder. Prosjektgruppe er tidligere dannet på e-post
(Tore Morkemo, Ståle Sannerud, Svein Halvorsen, Gunvald Strømme, Magnus Vestvoll).
Det var enighet om at Biblioteksystemleverandørgruppa skal fungere som styringsgruppe
for prosjektet.

Revidert tidsplan for prosjektet:

· Oppnevne prosjektleder, etablere prosjektgruppe og styringsgruppe for prosjektet
18. mars 2009 ­ 18. mars 2009
· Etablere formelle samarbeidsplaner for prosjektet 18. mars 2009 ­ 27. mars 2009
· Velge felles krypteringsalgoritme, nøkkel og parametre til kryptering 18. mars 2009 -
30. april 2009.
· Implementere kryptering på testserver 1. mai 2009 ­ 31. juli 2009
· Implementere kryptering i biblioteksystemene 1. august ­ 13. september 2009
· Testing av klienter mot testserver 14. september ­ 7. oktober 2009
· Statusrapport til ABM-utvikling 1. oktober 2009
· Produksjon ute hos kundene 1. november 2009
· Produksjon og levering av prosjektrapport 1. november 2009 ­ 31.12 2009

Prosjektleder lager nytt budsjett for prosjektet der midler til prosjektledelse inngår.
Budsjettet godkjennes av styringsgruppa.

Godkjenning av referat innebærer forpliktende godkjenning av prosjektdeltakelse på
bakgrunn av søknad og beslutninger under Sak 4. Formelle samarbeidsplaner betraktes
da som etablert.

Sak 5: NILL til webservice?

Webservices har fordeler som knyttet til at kommunikasjonen skjer i sanntid og muliggjøre
umiddelbar og intelligent respons på meldingene.

Det ble besluttet at vi ikke gjør noe med dette nå, men vi vil vurdere overgang til
webservice på nytt dersom det kommer behov for nye endringer i NILL. Internasjonale
standarder for ILL bør da også sjekkes ut på nytt.

Sak 6: NILL og encoding

Bibits og Bibliotekservice er noe forsinket i forhold til dette. Det ble vedtatt at alle NILL-
meldinger skal gå på UTF8 fra 1. september. Evaluering i av header i forhold til fortsatt
støtte for ISO 8859-1 er ikke nødvendig.

Sak 7: Ønskebok

Oddrun orienterte om at Ønskebok-anmeldelsene har verkshøyde, og ABM-utvikling har
opphavsretten. Anmeldelsene følger en mal utformet av Opening The Book i England, og
Opening The Book må derfor godkjenne distribusjon av anmeldelsene. Det er lite
sannsynlig at skaleringen kan distribueres, da disse er sterkt knyttet til det beskyttede
Ønskebok-konseptet. ABM-utvikling ønsker en mer detaljert oversikt over hvordan
Ønskebok-anmeldelsene skal benyttes.

Det var enighet om at Biblioteksystemleverandørene skal skrive et brev til ABM-utvikling
der vi forsøker å presisere aktuell bruk av Ønskebok-data. Alle leverandørene ser for seg
visning av anmeldelser i OPAC og/eller lenker til anmeldelsene. Vi ønsker da primært en
API eller evt. eksport av anmeldelsene.

Jan Erik vil formulere et brev til ABM-Utvikling innen 18. mai.

Sak 8: Overføring av data fra Systemleverandørene til ABM-utvikling

ABM-utviking ønsker å samarbeide med noen av Biblioteksystemleverandørene om å
teste ut digital overføring av statistikkdata fra systemleverandørene til ABM-utvikling.

Det er aktuelt at tallene godkjennes av det enkelte bibliotek i ABM-Utviklings system slik at
den enkelte institusjon fortsatt er ansvarlig og innestår for de data som institusjonen
avleverer.

Alle Biblioteksystemleverandørene på møtet mente at dette var riktig vei og gå. Alle utviste
også interesse for å delta i en uttesting.

Sak 9: Andre innkommede saker

Følgende e-poster har kommet den siste tiden:

Geografiske emneord - endring av praksis
Mail fra Kjersti Feiring Myrtrøen, Leder bibliografiske tjenester, Biblioteksentralen AL,
4.3.2009

Biblioteksystemleverandørene vil forberede systemene for å ta i mot geografiske emneord
etter ny praksis fra 1. juli 2009.

Emneordliste for musikk
Mail fra Siren Steen, Norsk musikkbibliotekforening (spesialgruppe i NBF), 10.3.2009

I flere systemer kan det være aktuelt å tilby en slik emneordsliste for musikk som lokalt
eller sentralt autoritetsregister i systemene. Biblioteksystemleverandørene ønsker da
tilgang til dataene i MARC21 Authority-format eller en NORMARC-tilpasset variant av
samme format.

Biblioteksentralen har et prosjekt med eksport av BIBBI's autoritetsregistre i en variant av
MARC21 Authority. Vi foreslår at prosjektet koordinerer arbeidet med dem.

Konkrete spørsmål til systemleverandørene kan postes på
systemleverandorene@biblev.no.Endringer i BSmarc
Mail fra Kjersti Feiring Myrtrøen, Leder bibliografiske tjenester, Biblioteksentralen AL,
4.11.2008

Disse endringene er uproblematiske for Biblioteksystemene.

Sak 10: Neste møte

Neste møte blir 17. september 2009. Det er Bibliotekservice sin tur til å være vertskap for
møtet.