Referat fra systemleverandørmøte den 19. september 2006
Sted: Bibliotekservice AS, Drammen
Til stede: Eva Haga Rogneflåten (ABM-U), Annett Kolstad (ABM-U), Jens Vindvad (ABM-U),
Øystein Reiersen (Bibits), Jon Harald Berge (Bibits), Hilde Høgås (NB), Svein Arne Brygefjed
(NB), Jan Erik Kofoed (BIBSYS), Tore Morkemo (Bibliotek-Systemer), Runar Eggen
(Reindex), Thomas P. Strandos (Bibliotekservice).
Referent: Thomas P. Strandos

1. ABM-Utvikling ved Eva Haga Rogneflåten og Annett Kolstad presenterer prosjektet
whichbook/ønskebok for gruppen (ppt).
Ønskebok er utviklet av Opening the book i England med tittelen Whichbook.
Whichbook henvender seg til leserens ønsker og behov ved å presentere tema, bokens
handling m.m. På bakgrunn av input fra leserne, vil whichbook presentere en aktuell bok som
låneren skal kunne bestille og reservere på nærmeste bibliotek
ABM-utvikling vil kjøpe lisensen som gir rettigheten til å opprette en norsk utgave av
"Whichbook". Det vil bli opprettet en egen styringsgruppe for prosjektet bestående av
representanter fra ABM-utvikling, Biblioteksentralen og Norsk kulturråd. Målet er å få
søkeprogrammet i gang fra september 2007.
Hvordan kan systemleverandørene tilnærme seg prosjektet?
For å komme raskt i gang med en søketjeneste mot Ønskebok, ble det foreslått at ønskebok
hentet ut data fra det enkelte biblioteksystem etter at brukerne hadde funnet aktuell
informasjon i ønskebokbasen. ABM-Utvikling oppfordres til å komme med forslag til hvordan
en økonomisk plattform kan bli mulig til å kunne gjennomføre en god løsning for Ønskebokprosjektet mellom systemleverandørene og Ønskebok (NB), samt at ABM-Utvikling vil sjekke
protokoller for prosjektet i hht til rammeverksprosjektet
(http://www.norskdigitaltbibliotek.no/archives/cat_rammeverk.html).

2. Godkjenning og gjennomgang av referat fra forrige møte den 15. mars 2006
http://www.biblev.no/referat_20060315.html
Referatet ble gjennomgått og godkjent.

3. Søknad om nytt medlemskap til systemleverandørgruppen (Reindex v/Runar Eggen)
Runar Eggen ble som representant for Reindex ønsket velkommen som nytt medlem i
gruppen. Gruppen viser til "Mandat for gruppen av biblioteksystemleverandører i Norge",
http://www.biblev.no/mandat.html.

4. Nasjonalbiblioteket og digitalt bibliotek (NB v/Svein Arne Brygfjeld)
Svein Arne Brygfjeld informerer om arbeidet med innscaningsarbeidet som skal gjøres i
Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket starter systematisk digitalisering av alle deres
samlinger med tanke på å kunne legge mest mulig informasjon av arbeidet på nett. Han
informerer også om at arbeid med rettighetshavere forsinker til dels arbeidet. Arbeidet består
ikke bare av å bevare, men også å formidle nyere materiale digitalt.

Motivet for digitalisering er skissert tredelt: 1) Bidra til at den digitaliserte kulturarven når fram
til flest mulig. 2) Sikre at innholdet bevares selv om originaldokumentene skulle gå tapt. 3)
Sikre for ettertiden det som skapes digitialt.

Blant utfordringene, i tillegg tilrettigheter, ligger også arbeidet i å få levert dagens digitale
arbeider digitalt, slik at de ikke må scannes på nytt. Dette er arbeid som pågår med bl.a.
norske forleggerforeninger.

De ønsker bedre tilstedeværelse, gjerne i samarbeid med sesam.no

En aktør som er meget aktiv på markedet i dag er Google Book. De har kommet godt i gang,
og utfordringen blir hvordan bl.a. NB skal kunne møte Google i forhold til tidsaspekt og

kvalitet.

Det kom også opp spørsmål om hvor langt NB hadde kommet med å kunne levere data til
f.eks. Ønskebok-prosjektet. Her ble det svart at det jobbes med rettighteshavere og at de var
inne i meget konstruktive samtaler. Men NB mente klart at departementet måtte på banen.

5. Godkjenning av nytt mandat for gruppen (NB v/Hilde Høgås)
Hilde Høgås oppdaterer mandatet med tanke på gruppemedlemmers mulige
interessekonflikt etc. i spesielle saker.

6. MARC21 (NB v/Hilde Høgås)
Kofoed (BIBSYS) tilbyr dokumentasjon som kan være til hjelp for å lage konverteringstabeller
mellom MARC21 og Normarc.
Det er et sterkt ønske fra systemgruppen om at NB lager en "konverteringsmotor" som alle
systemleverandørene kan referere til når det gjelder konverteringsarbeidet mellom Normarc
og MARC21.

7. Status for arbeidet av RFID
Vi støtter den Danske standarden med et norsk tillegg. RFID-gruppen vil utarbeide det
norske tillegget med henvisninger til den danske standarden, Part 3 - The Data Model
Proposal.

8. Lånerinitiert innlån v/Tore Morkemo
Formålet med prosjektet er at låneren skal kunne bestille lån direkte fra andre bibliotek enn
sitt eget. Det vil bli foreslått avgrensinger i forhold til prosjektet: 1) Kun lån som hentes og
leveres ved hentebiblioteket omfattes av prosjektet 2) Det kreves bruk av Felles Lånekort
tvungent medlemsskap for å benytte tjenesten 3) NBs rolle består i å utvikle en løsning for å
registrere regioner i Base bibliotek.

Tore Morkemo vil utarbeidet et forslag til søknad om midler fra ABM-Utvikling.
Søknadsfristen er 15. oktober. Søknaden vil bli påbegynt snarest og med drøfting av
informasjon fra de andre deltakende leverandører av biblioteksystem. Dette vil legge
grunnlaget for en søknad.

9. Statistikk v/Jens Vindvad
Jens Vindvad informerer om nye statistikkskjema. Han vil sende gruppen lenker til de nye
skjemaene så fort de foreligger. Metodene for å levere/hente statistikk er ennå ikke avklart.

10. Min side
Kommer tilbake til dette. Tidligst i 2007.

11. Ønske om følgende punkter til neste møte: Felles lånerkort med kryptering av
personnummer, og eventuell bruk av gjenstående prosjektmidler.

Neste møte 24. april 2007, Bibliotek-Systemer i Larvik

Møtet hevet klokken 15:25