Referat fra møte i systemleverandørgruppen  29.09.2005

 

Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo

 

Til stede: Øystein Reiersen, Jon Harald Berge og Kjetil Hillestad (sak 1), Bibits ; Tore Morkemo og Torkel Hasle, Bibliotek-Systemer AS ; Jan Erik Kofoed, BIBSYS, Torstein Tjelta og Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket.

Referent: Hilde Høgås

 

1: Felles lånekort

Prosjektlederen for Felles lånekort Øystein Reiersen orienterte kort om arbeidet med å få i stand en driftsavtale for Felles lånekort med Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket ønsker ikke å drifte Felles lånekort uten økonomisk kompensasjon, dermed har ABM-utvikling blitt tatt med i diskusjonen for å sikre finansiering av driften i form av prosjektmidler.  I utgangspunktet har prosjektleder arbeidet for å få i stand en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Systemleverandørgruppen, finansiert gjennom prosjektmidler fra ABM-utvikling.

 

I løpet av den siste uken har det blitt klart at Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling forutsetter en direkte avtale seg i mellom. Denne løsningen møtte sterk motstand i Systemleverandørgruppen. Systemleverandørene Bibits, BIBSYS, Tideman og Bibliotek-Systemer AS ønsket ikke å bli satt utenfor driftsavtalen. Systemleverandørgruppen er initiativtaker til og eier av Felles lånekort, og det naturlige er at driftsavtalen inngås mellom eier og drifter. De samme systemleverandørene uttrykte også sterk utilfredshet med at det endelige svaret fra Nasjonalbiblioteket kom svært sent. Konklusjonen ble at de fire biblioteksystemleverandørene og Nasjonalbiblioteket ble enige om at Bibliotek-Systemer AS tar over driften av tjenesten Felles lånekort.

 

Bibliotek-Systemer AS vil vurdere om det skal søkes ABM-utvikling om støtte til etablering og drift. Hvis en eventuell søknad ikke imøtekommes, vil Bibliotek-Systemer AS ikke viderefakturere disse utgiftene til de øvrige systemleverandørene. Nasjonalbiblioteket vil bidra til smidig overflytting til Bibliotek-Systemer AS.

 

Hver av partene i driftsavtalen stiller en ramme på inntil kr 20.000 til rådighet for løpende videreutvikling og databasevedlikehold. Dette faktureres partene av Bibliotek-Systemer AS etter medgått tid. Alternativt søkes det ABM-utvikling om prosjektmidler på kr 80.000-100.000 pr år til videreutvikling og forvaltning av løsningen. Dette avhenger av om ABM-utvikling fortsatt kan tenke seg å gå inn med støtte og hvilken påvirkningsmulighet på forvaltningen og videreutviklingen av løsningen ABM-utvikling ønsker. Nasjonalbiblioteket vil komme tilbake med en endelig avklaring av sin framtidige rolle i drift og utvikling av Felles lånekort. 

 

10. oktober står fast som lanseringsdato for Felles lånekort.  Øystein Reiersen ferdigforhandler avtalen med Bibliotek-Systemer AS og avtalen underskrives av alle de berørte partene. Torkel Hasle (daglig leder i Bibliotek-Systemer AS) føres opp som formelt behandlingsansvarlig for persondataene i Felles lånerregister

 

Øystein Reiersen sørger for oppdatering av prosjektets hjemmesider og øvrig prosjektdokumentasjon, og sender ut informasjon på biblioteknorge@nb.no. Ny URL for Felles lånekort blir: www.lanekortet.no. 

 

2: Gjennomgang av referat fra forrige møte

Kort gjennomgang av punkter i referatet fra forrige møtet. Referatet ble godkjent.

 

3: Biblioteksstatistikken : brev fra Bibliotek-Systemer AS til ABM-utvikling

Bibliotek-Systemer AS sendte i mai 2005 et brev til ABM-utvikling der det ble påpekt at biblioteksystemleverandørene for sent får beskjed om endringer i biblioteksstatistikken. Dette gjør det vanskelig, og noen ganger umulig å tilpasse systemene i tide. 

 

I brevet ba Bibliotek-Systemer AS om svar på følgende spørsmål:

1.      Hvilke tiltak vil ABMu iverksette for å forbedre gjennomføringen av innrapportering av statistikken?

2.      Hvilken rolle ABMu mener at systemleverandørene skal ha i arbeidet med statistikken?

3.      Kan vi forvente at ABMu informerer systemleverandørene i tide, slik at de kan gjøre de nødvendige tilpasninger i sine biblioteksystem?

 

De andre systemleverandørene opplever de samme problemene, og de ønsker å fastsette frister for når endringer i statistikkføringen må være kjent for at det skal være mulig å få gjort nødvendige endringer i programvaren. For endringer for statistikken for 2005 vil siste frist være 1. november. For senere år vil fristen være 1. juni.

 

Det var enighet om at alle systemleverandørene lover å være solidariske og ikke gjøre endringer som bryter med disse datoene. Når fristen for endringer har gått ut, bør ikke noen endre sin statistikk for å tilpasse nye skjema som kommer for sent.

 

Møtet ble enig om at Bibliotek-Systemer AS sender et nytt brev til ABM-utvikling, denne gang også med henvisning til støtte fra de andre leverandørene. I brevet gjøres ABM-utvikling oppmerksom på fristene som er angitt over.

 

4: Eget domenenavn for Systemleverandørgruppen

Møtet var enig om at det var ønskelig med et eget domenenavn for gruppen, Bibliotek-Systemer AS tar på seg å registrere domenenavnet biblev.no. Systemleverandørgruppens nettsted ligger inntil videre hos Nasjonalbiblioteket, og biblev.no omdirigeres dit.

 

5: Brukerinitiert fjernlån

På forrige møte i systemleverandørgruppen ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å  se på behov for og krav for til en løsning for lånerinitiert innlån. Den opprinnelige planen var at arbeidet skulle munne ut i en prosjektsøknad til ABM-utvikling høsten 2005. Arbeidsgruppen har ikke kommet i gang med arbeidet, det er utarbeidet mandat, men det mangler fortsatt oppnevning av noen medlemmer til gruppen.

 

Møtet ønsker fortsatt at arbeidsgruppen skal starte opp arbeidet, og arbeide fram mot en ny frist for søknad om prosjektfinansiering fra ABM-utvikling.

 

Tore Morkemo får i oppdrag å lede gruppen, han innkaller til første møte. BIBSYS melder inn navn på sin deltaker i arbeidsgruppen, samt navn på deltaker fra BIBSYS-bibliotek. Bibliotek-Systemer AS melder inn navn på person fra Bibliofil-bibliotek.

 

Hilde Høgås orienterer deltakerne fra bibliotekene i Østfold og Oppland som har sagt seg villige til å delta i gruppen.

 

6: Søknader til ABM-utvikling?

Møtet var enig om at det i denne omgang var for kort frist til å søke prosjektmidler fra ABM-utvikling. Gruppen avventer arbeidet i arbeidsgruppen for brukerinitiert fjernlån, og vurderer en ev. prosjektsøknad ved neste korsvei.

 

7: Eventuelt

a) Whichbook. Hilde Høgås har fått en henvendelse fra ABM-utvikling med orientering om Whichbook, en ny tjeneste som ABM-utvikling vil satse på innenfor programmet Norsk digitalt bibliotek. Whichbook er en ny måte å formidle litteratur på, formidlingen skjer gjennom en base der bøkene skal være beskrevet ut fra leserens synsvinkel. ABM-utvikling ønsker å koble Whichbook-basen med bibliotekenes kataloger, slik at leserne raskt kan finne fram til bøker de ønsker å lese. ABM-utvikling ønsket å invitere en representant for systemleverandørgruppen til et møte for å diskutere konkret hvordan en slik kobling kan realiseres. Jon Harald Berge deltar som gruppens representant på møtet hos ABM-utvikling.

 

b) Øystein Reiersen opplyste at ABM-utvikling er i dialog med MinSide om bruk av Felles lånekort.

 

c) Neste møte: 16. mars 2006 hos Bibits