Biblioteksystemleverandørene i Norge


Referat fra Systemleverandørmøte 20.05.03

Sted: BIBSYS, Trondheim

Tilstede: Unni Knutsen (Nasjonalbiblioteket), Torstein Tjelta (Nasjonalbiblioteket), Jon Harald Berge (Bibits AS - Mikromarc), Rune Brandshaug (BIBSYS), Ole Husby (BIBSYS), Ola Thori Kogstad (Bibliotek-Systemer As - Bibliofil), Sigrid Smedsrud, BIBSYS

Referent: Rune Brandshaug


Dagsorden:


1) Referat fra forrige møte
2) MARC-sak fra Katalogkomiteen ved Anne Munebyaune
3) NILL - status
4) Felles lånernummer
5) Samordning av strekkodenummer
6) Z39.50 - hva tilbyr den enkelte systemleverandør (kfr. mail fra Rune 9.
april)
7) Orientering om søknader til ABM-U som kan få konsekvenser for
systemleverandørene (inkl. standarder for utveksling kfr. forrige referat)
8) Eventuelt
9) Neste møte

 
1. Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent.

Brev er sendt Den norske katalogkomite ang. nytt delfelt og svar fra komiteen er mottatt. Saken avsluttes dermed. De andre oppfølgingssakene tas under de enkelte sakene. 

2.  MARC-sak fra Katalogkomiteen ved Anne Munebyaune
 

Vedlagt henvendelsen fra Den norske katalogkomite:

Flerspråklig bibliotekkatalog

Vi takker for respons på innføring av $9 for MARCfeltene 650-658. Vi fikk brevet for sent til at det kunne behandles på forrige møte. Det vil bli tatt opp på førstkommende møte den 21.mai.

Om MARCfelt 300

I møtet den 13.mars ble MARC-felt 300 behandlet. Bakgrunnen for saken var beskrivelse av kombidokumenter hvor paragraf 1.10C2 i Katalogiseringsregler sier at det skal være mulig å angi fysisk beskrivelse for hver del eller gruppe av deler som tilhører en bestemt klasse materialer. Hver fysisk beskrivelse får egen linje. I følge MARC21 må 300 være repeterbar av hensyn til en slik type angivelse og visning. Katalogkomiteen går inn for dette. Hvordan stiller Systemleverandørgruppa seg til dette?

Med vennlig hilsen

Den norske katalogkomité

v/ Anne Munkebyaune

Saken ble drøftet. MARC-felt 300 gjøres repeterbart i MARC-formatet. Det bør presiseres i svaret at rekkefølgen på gruppene i MARC-feltet ikke må ha betydning. Unni Knutsen lager svar på henvendelsen.
 


3. NILL-status

Det er sendt ut en ny versjon av standarden. Det ble kommentert behovet for versjonskontroll. Ola følger opp dette.

De fleste holder nå på med implementasjon av standarden.

Biblioteksystemer tester ut standarden mellom 8 av sine bibliotek. Ennå ikke bestemt når den settes i offisiell produksjon. De vil komme med forslag til noen mindre endringer av standarden.

Bibits / Micromarc: Kommer med en versjon til høsten, prioriterer først sending av bestillinger og utsetter mottak.

Bibits / Aleph: Kommer med en versjon til høsten. Kommer til å teste dette mellom Micromarc og Aleph.

BIBSYS: Nesten klart, kommer med en versjon for mottak av bestillinger til høsten. Samarbeider med NB.

NB: Klart til  teste.

Det ble vedtatt at en fortsetter arbeidet med å implementere standarden slik den nå er utformet, men at en samtidig følger med internasjonalt for eventuelt endring seinere. Det ble også ytret behov for å få med flere i samarbeidet om bruk av NILL. BIBSYS tar kontakt med LIBRIS og Danbib.

4.  Felles lånernummer

På siste møte ble det foretatt 5 vedtak. Følgende har skjedd:

Vedtak 1: Database og WebService bør driftes av Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket må melde fra til Datatilsynet.

NB har ikke kontaktet Datatilsynet. De ønsket å avvente dette til en prototype var klar. Enighet om at NB med fordel allerede nå kan kontakte Datatilsynet for å informere dem.


Vedtak 2: Personnummer skal lagres i sentral database uten mulighet for eksport til lokalt system.

Bruken av personnummer må avklares under arbeidet med implementasjon av systemet.


Vedtak 3: Produksjon av lånerkort er lokalt ansvar.


Vedtak 4: Nasjonale lånere skal kunne opprettes lokalt og eksporteres til det nasjonale registeret i en satsvis jobb.

Mekanismene for utdeling av kortnummerserier må beskrives nærmere.


Vedtak 5: Notatet omarbeides av Tore Morkemo og sendes systemleverandørene samt Svein Nilsen på høring innen 10. mars.

Enighet på møtet om at notatet må betraktes som et utkast til kravspesifikasjon og som grunnlag for arbeidet med å lage en prototype. Torstein har allerede laget ferdig en testversjon av den sentrale serveren. Arbeidet med felles lånenummer har hatt lavere prioritet enn NILL.

Arbeidet med et felles lånenummer er av nasjonal interesse og det bør være mulig å søke sentrale midler til støtte for utviklingsarbeidet. På møtet ble det utarbeidet en søknad til ABM-utvikling om prosjektmidler. Søknad ble sendt ABM-utvikling 20. mai 2003. Videre framdrift i prosjektet avventer resultatet fra denne søknaden.

 

5. Samordning av strekkodenummer

Etter siste møte har det kommet inn synspunkter fra BIBSYS og Bibits på forslaget som ble lagt fram på siste møtet. Dette er en omfattende sak og valg av løsning vil ha store konsekvenser i tida framover. Viktig at saken blir bedre utredet, først og fremst lokalt hos hver systemleverandør, før en tar beslutning. Viktig også å få avklart hvilke behov som eksisterer og hva en ønsker å løse med de nye strekkodene.

Vedtak: Saken utsettes inntil videre. Hver enkelt må utrede saken lokalt.

 

6. Z39.50 - hva tilbyr den enkelte systemleverandør (kfr. mail fra Rune 9.april)

Saken ble diskutert. Det er enighet om at det trengs en begrepsavklaring og en teknisk avklaring på hva som er mulig. Det er nå utarbeidet standard for søking (Norzig-profil) og for lånebestilling (NILL). I tillegg til disse er det behov for standarder for beholdningsinformasjon, låneinformasjon og utveksling av bibliografiske data.

Vedtak 1: BIBSYS utarbeider et notat for avklaring av teknologi og begrep

Vedtak 2: Saken følges opp med en workshop 18. september hos NB i Oslo (dagen før Norzig-møte).

Vedtak 3: Saken tas opp som et tema på bibliotekmøte i Molde.

 

7. Orientering om søknader til ABM-U som kan få konsekvenser for systemleverandørene (inkl. standarder for utveksling kfr. forrige referat)

NB orientere om sine søknader. De har søk om midler til opprettelsen av nasjonalt autoritetsregister for navn og for utveksling og gjenbruk av bibliografiske data. Systemleverandørene vil bli holdt orientert om utviklingen i saken og vil bli trukket inn i disse prosjektene hvis de blir startet.

BIBSYS har søk om midler til 7 prosjekter. Systemleverandørene vil bli holdt orientert.

 

8. Eventuelt

Ingen saker

 

9. Neste møte

18. september hos NB i Oslo.

 

Trondheim, 29.05.2003

Rune Brandshaug