Biblioteksystemleverandørene i Norge


Referat fra Systemleverandørmøte 21.10.03

Sted: Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo

Til stede: David Massey (Bibliotekenes IT-senter/Aleph), Jon Harald Berge (Bibliotekenes IT-senter/Mikromarc), Lise Øvereng (Bibliotekservice AS - Tidemann) Ole Husby (BIBSYS), Ove Sundby (ABM-Utvikling) (sak 1-4), Petter Moberg (NB Rana), Tore Morkemo (Bibliotek-Systemer/Bibliofil), Torstein Tjelta (NB Oslo), Unni Knutsen (NB Oslo)

Referent: Torstein Tjelta

Dagsorden:

 1. Referat fra forrige møte
 2. NILL-status
 3. Felles lånernummer og lånekort for bibliotekbrukere
 4. Andre ABM-U søknader med relevans for systemleverandørene
 5. Brev fra Anne Munkebyaune vedrørende flerspråklig bibliotekkatalog
 6. Brev fra Biblioteksentralen vedrørende endringer i NORMARC 019$a og $d
 7. Person til arbeidsgruppe for bibliotekstatistikk
 8. Debatt om samsøk
 9. Eventuelt
Referatet gjengir rekkefølgen sakene ble behandlet i under møtet.

1. Referat fra forrige møte (20.05.03)

Referatet ble godkjent.

2. NILL - status

Bibits/Mikromarc: Modul for NILL er under testing. Mikromarc støtter NILL fra versjon 2.5.

Bibits/Aleph: Arbeider med utsendelse av kvitteringer. Mottak av bestillinger implementeres over nyttår.

Bibsys: Mottak av bestillinger og utsendelse av kvitteringer er ferdig implementert og testet.

NB: Utsendelse av samkatalog-bestillinger via NILL er testet mot Bibsys. Det gjenstår å legge reelle NILL-adresser inn i base Bibliotek og sette i drift.

Tidemann: Foreløpig ingen implementasjon av NILL. Regner med utvikling i løpet av nyåret.

Bibliofil: Har implementert NILL i ny fjernlånsmodul. Denne er installert hos en del biblioteker, og NILL er i reell bruk flere steder.

Et ordskifte om hvorvidt det bør informeres til bibliotek-verden om NILL konkluderte med at dette er den enkelte bibliotekleverandørs ansvar i forhold til "sine" biblioteker, i den grad innføringen av NILL har praktiske konsekvenser for disse. Felles informasjon fra gruppen avventes til alle systemleverandørene har fått implementert standarden.

Det ble vedtatt at Nasjonalbiblioteket har ansvaret for NILL-standarden.

Meldingsformatet for NILL defineres av en XML-DTD som ligger på http://www.nb.no/biblev/nill.dtd

3. Felles lånernummer og lånekort for bibliotekbrukere

Etter et felles møte mellom ABM-Utvikling, Bibsys og Nasjonalbiblioteket er det kommet brev om tildeling av 2.000.000 kr. i 2003 fordelt på 3 prosjekter, uten angitt fordeling:

 1. "Felles lånenummer og lånekort for bibliotekbrukere",
 2. "Utveksling og gjenbruk av bibliografiske data" og
 3. "Etablere rammeverket til Norsk digitalt bibliotek".

Etter videre prosjektplanlegging er prosjekt 2 blitt innlemmet i prosjekt 3, slik at brevet virker misvisende.

Flere møtedeltagere oppfattet tildelingen som uklar både mht. pengefordeling mellom prosjektene og eierskap til prosjekt 1. Møtet oppfordret ABM-U til å gi klarere rammer for prosjektet, med hensyn til både pengefordeling og organisering. Et nytt møte mellom NB og ABM-U skal avholdes, og bibliotekleverandørene avventer tildelingsbrev fra ABM-U og vil deretter avholde ekstraordinært møte om prosjektet.

Relevant arbeid hittil omfatter en foreløpig kravspesifikasjon og prototyp-implementasjon av database med "web service"-grensesnitt. Registeret er meldt til datatilsynet. Det kan betraktes som et kunderegister og er ikke konsesjonspliktig. ABM-U vil gjerne oversende saken til en jurist for å sikre at det ikke foreligger juridiske uklarheter. Det framkom ingen motforestillinger mot dette.

4. Andre ABM-U søknader med relevans for systemleverandørene

Petter Moberg er nytilsatt ved NB Rana for å lede prosjektet "Etablere rammeverket til Norsk digitalt bibliotek" og orienterte om dette. Dette er et delprosjekt innenfor "Norsk digitalt bibliotek" som ledes av ABM-Utvikling. Rammeverk-prosjektet omfatter følgende "arbeidspakker":

Det ble også her oppfordret til klargjøring av organiseringen - f.eks. hvorvidt NB eier prosjektet eller bare har prosjektledelsen. Mye av innholdet er relevant for enkelte systemleverandører som kan tenkes å bidra i prosjektet gitt klare rammer for organisering og fordeling av prosjektmidler. Disse problemstillingene må avklares på det berammede møtet mellom ABM-U og NB. Det ble også reist spørsmål ved hvorvidt ambisjonsnivået er for høyt i rammeprosjektet.

NB vil opprettholde søknaden om støtte til nasjonalt autoritetsregister over navneformer i neste tildelingsrunde i UBM-U.

5. Brev fra Anne Munkebyaune vedrørende flerspråklig bibliotekkatalog

Systemleverandørene har mottatt følgende brev fra Den norske katalogkomiteen (sitat):

Vi viser til brev fra dere av 12.03.2003.

I et møte den 21.5.2003 har katalogkomiteen diskutert forslaget om å se på flerspråklighet i et videre perspektiv. Vi stiller oss positive til dette. I første omgang vil vi foreslå et seminar med dette som tema under det norske bibliotekmøtet i 2004. Et slikt seminar vil sannsynligvis trenge økonomisk støtte. Vi håper at systemleverandørene vil bidra med støtte til et slikt seminar.

Av andre ting vi tok opp på dette møtet og som er av interesse for dere er språkkoder. Vi følger standarden til Library of Congress. Et utdrag av denne med oversettelse til norsk finnes som vedlegg til NORMARC. Library of Congress har revidert sin liste siden NORMARC ble utgitt, slik at disse listene ikke stemmer overens lenger. Den må derfor revideres. Dette vil bli gjort. En del av kodene kan konverteres maskinelt, men antakelig ikke alle. Vi kommer tilbake med en anbefaling av hvordan en konvertering bør gjøres.

Med vennlig hilsen

Den norsk katalogkomité
v/ Anne Munkebyaune

Det ble uttrykt interesse for et seminar om flerspråklighet, men systemleverandørene vil oppfordre Katalogkomiteen til å henvende seg til Nasjonalbiblioteket for støtte til seminaret. Unni Knutsen lager utkast til svar på brevet.

Mht. endring av språkkoder avventer vi sakens gang.

6. Brev fra Biblioteksentralen vedrørende endringer i NORMARC 019$a og $d

Katalogkomiteens svar på et forslag fra Biblioteksentralen om endringer i NORMARC 019 ble diskutert. Brevet innheholder følgende punkter (sitat):

 1. Koden bl Billedbøker flyttes til 019 $d Litterær form/genre
 2. Forklaringen til 019 $a når det gjelder bruk av skilletegn vil bli endret slik at kun komma brukes hvis det skal registreres mer enn en kode.
 3. Forslaget om aldersanbefalinger i tillegg til klassetrinn ble ikke vedtatt. Vi mener det er uheldig å knytte klassetrinn for sterkt til alder.

Dette ble diskutert, og det ble uttrykt behov for aldersanbefalinger i tillegg til klassetrinn. Det ble også pekt på unødvendig duplisering av informasjon til 008/22. Vi støtter at koden bl Biblledbøker flyttes til 019 $d, og vil vurdere om bruk av '-' i "bemuingen" bør bortfalle. Retrospektiv rettelse av kodene må avklares.

Jon Harald Berge lager utkast til svarbrev til katalogkomiteen.

7. Person til arbeidsgruppe for bibliotekstatistikk

Det ble utlevert et brev fra ABM-Utvikling til Bibliotekenes IT-senter. Brevet uttrykker ønske om en person fra systemleverandørene til en arbeidsgruppe for bibliotekstatistikk. Møtet foreslår at Øystein Reiersen fra Bibits går inn i arbeidsgruppen, og at kontakten med systemleverandørene opprettholdes gjennom systemleverandørmøtene. Det vil bli identifisert en kontaktperson ved hver leverandør som Reiersen kan holde løpende kontakt med under arbeidet. Jon Harald Berge svarer på brevet fra ABM-utvikling.

8. Debatt om samsøk

Det ble på forrige møte planlagt en workshop 18.september som ikke ble realisert. Systemleverandørene fastholder ønske om å ta opp temaet på bibliotekmøtet i Molde. Ole Husby tar opp dette med Rune Brandshaug.

En del av problematikken handler om de enkelte systemleverandørenes oppfølging av den norske Z39.50-profilen. Her spilles ballen over til NorZIG.

9. Eventuelt

Det innkalles til eget temamøte om lånekort-prosjektet etter nytt tildelingsbrev fra ABM-utvikling.
Sist endret 10.11.03