Referat fra møte i systemleverandørgruppen  8.3.2005


Sted: BIBSYS, Trondheim

Til stede: Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket; Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket; 
Jon Harald Berge, Bibits; Øystein Reiersen, Bibits;  
Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer As; Jan Erik Kofoed, BIBSYS; Rune Brandshaug, BIBSYS; 
Ole Husby, BIBSYS (under sak 3)

Referent: Rune Brandshaug, BIBSYS

 
1. Referat fra forrige møte

Lagt ut på www.nb.no/biblev. Referatet ble godkjent. 
 
2. Oppfølging av referat fra forrige møte 

Hilde skal ta kontakt med utgivere av norske bibliotektidsskrift for å få 
informert om arbeidet i systemleverandørgruppa.
 
3. Internasjonale ILL-standarder

Ole Husby orienterte om aktuelle protokoller til bruk for fjernlån, ISO ILL, 
Z39.50, NCIP og Open URL. Gruppen diskuterte hvilke protokoller som kan være 
aktuelle for oss. ISO ILL er den store internasjonale protokollen som brukes av 
flere store leverandører (BL, OCLC). Dette er en omfattende protokoll som krever 
betydelig kostnader for etablering, men vil ha kommunikasjon mot mange 
internasjonale leverandører. NCIP er en enklere protokoll og hører inn under W3-
type protokoll. Det er litt uklart hvem som benytter denne protokollen. 

I Norge er det utviklet en egen protokoll, NILL. Denne er nå tatt i bruk av alle 
systemleverandører i Norge (ikke alle er helt ferdige). Det bør vurderes om 
denne protokollen kan utvides eller om en skal gå over til en av de 
internasjonale protokollene, men det framkom ingen streke ønsker fra deltagerne på
møtet for å ta i bruk internasjonale standarder nå.

Til møtet forelå det en henvendelse fra bibliotekene i Østfold. De ønsker bedre 
fjernlånskoblinger mellom de ulike biblioteksystemene. Hilde sender svar til 
Østfold. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede behovet og krav for til  
en løsning for lånerinitiert innlån. Gruppe skal ha med representant 
fra de leverandører som ønsker å ha med en person.  Det skal tas med en fra 
bibliotekene i Østfold eller Oppland. Øystein lager forslag til mandat.
 
4. Bør Systemleverandørgruppen ta initiativ til nye prosjekter i kjølvannet av 
   rammeverksprosjektet i Norsk digitalt bibliotek?

Sluttrapport fra NDB Rammeverk ble levert ABM-utvikling i januar 2005. 
Referansegruppen og styringsgruppen har frist til 1. mars til å komme med sine 
kommentarer. Det er satt av ca. 1/2 mill kr til en videreføring av prosjektet i 
2006 av ABM-utvikling sine prosjektmidler. Videre så er det reservert 650.000 
kr. til NB for deres prosjekter (NDB Rammeverk2, autentisering/autorisering og 
portal). Det er ikke endelig avklart hvordan disse midlene vil bli brukt og 
fordelt.

Gruppa er opptatt av at sluttrapportene fra NDB Rammeverk får en rask behandling 
i ABM-utvikling (referansegruppe og styringsgruppe) og at resultatet blir 
distribuert til systemleverandørene og til de andre institusjonene som har 
mottatt prosjektmidler under NDB programmet.

NB har definert disse aktivitetene i sitt prosjekt NDB Rammeverk 2:
- metadata (med spesiell vekt på 
tegnsett), dette er en videreføring av AP1 - nasjonalt emneordsregister -
standarder og retningslinjer for bruk av metadata
Hilde legger fram NB sine planer på neste møte.

BIBSYS tok opp behovet for at standardene blir tatt i bruk av alle som 
gjennomfører prosjekter innen NDB programmet og at systemleverandørene blir 
trukket mer med i utviklingen av bibliotektjenester som fokuserer på det sømløse 
bibliotek. Til neste møte skal BIBSYS legge fram forslag til et prosjekt som 
spesielt skal fokusere på samsøk i bibliotekbaser (kataloger), fjernlån mellom 
bibliotek og integrerte sluttbrukertjenester som tar utgangspunkt i det sømløse 
bibliotek.


5. Felles lånekort

Systemet har allerede gjennomløpt flere testfaser. Det er nå testet i 8 av 11 
bibliotek. 5-600 lånere er registert i felles låntakerregister. Testresultatene 
så langt er gode. Noen strekkodelesere har hatt problemer med strekkoden. En 
utlånsautomat på Østre Toten har hatt problemer. Det er laget en fin brosjyre og 
kortene er ferdig utviklet. Kostandene pr stk er 1 kr for brosjyren og kr 2,40 
for kortet.

Driftsfase og eierskap til systemet må avklares. En mulig modell er: 
a. NB står som eier av systemet. NB får ansvar for teknisk drift av serveren. 
b. Hver systemleverandør vedlikeholder sin implementasjon. 
c. Systemleverandørene drifter klientene i forhold til sine kunder. 
d. Det må lages felles informasjon, felles web-side og FAQ. Denne bør forvaltes av NB.
 

6. Kort informasjon om ISBN-arbeidet

NB har foretatt interne organisasjonsendringer som har emdført at tildelingen av 
ISBN nå er flyttet til NB i Mo i Rana. De har videre etablert et 
samarbeidsutvalg med forleggere og andre utgivere for bedre koordinering av 
arbeidet. Veiledning vedrørende bruken av ISBN er forventet ferdig 1. april 
2005. Denne vil bli distribuert til alle via nettsiden til ISBN-kontoret. I 
løpet av juli skal ISBN-kontoret tilby både 10 og 13 siffer i ISBN. Fra 1. 
september 2006 skal alle ha gått over til 13 siffer i ISBN.

7. Eventuelt

a) Informasjon ut fra Systemleverandørgruppen: 
Det ble understreket at intensjonen i mandatet 
for gruppen blir fulgt opp av den enkelte systemleverandør. Dette gjelder 
spesielt pkt. 4. For konkrete prosjekter som gjennomføres av 
systemleverandørgruppen i fellesskap, så er prosjektleder ansvarlig for 
informasjon ut fra prosjektet. 
b) Samarbeidsprosjekt mellom NB og Deichmann om flerspråklige 
bibliotektjenester. Prosjektet har fått 600.000 kr i støtte fra ABM-
utvikling.
Neste 
møte: 27. september, Oslo, Nasjonalbiblioteket